Hittar du inte vad du söker? Testa Avancerad sökning

Plattformar

GameStops Allmänna Villkor

1. Programmet

GameStop+ är GameStop Sweden AB:s (nedan benämnt "GameStop") bonusprogram. Följande medlemsvillkor reglerar kortinnehavarens (nedan benämnd "Kunden" och/eller "Kortinnehavaren") medlemskap i och användning av GameStop+ i samtliga GameStops butiker i Sverige.

2. Grundläggande förutsättningar, ansökan och leverans av GameStop+ kort

2.1 Som medlem får Kunden ett GameStop+ medlemskort. Ett medlemskap i GameStop+ är personligt, innebärande att de rättigheter som beviljas inom ramen för programmet uteslutande får utövas av Kortinnehavaren personligen. Kortet får inte överlåtas till någon annan och Kortinnehavaren äger inte rätt att låta någon annan använda medlemskortet.

2.2 Medlemskapet i GameStop+ är gratis för Kunden.

2.3 För att erhålla ett medlemskap i GameStop+ och därmed ett medlemskort ska Kunden ge in en ansökan. Kunden kan endast ansöka om ett medlemskap/medlemskort samtidigt. Kunden kan ge in ansökan om medlemskap i GameStop+ personligen på plats vid en av GameStops butiker i Sverige eller genom att registrera sig online på www.gamestop.se/Loyalty. GameStop förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande besluta om att bevilja Kunden medlemskap i GameStop+. Kunden har ingen laglig rätt att erhålla medlemskap i GameStop+ eller ett GameStop+ kort.

2.4 När Kunden ansöker om ett GameStop+ kort ska Kunden uppvisa giltig legitimation till GameStop-butikens personal, som visar att denne är minst 18 år gammal, bosatt i Sverige, samt att Kundens uppgifter i ansökningsblanketten (förnamn, efternamn, adress och födelsedatum) är korrekta.

2.5 För att erhålla ett GameStop+ kort måste Kunden ha fyllt 18 år. Ett kort kan inte utfärdas till personer under 18 år.

2.6 När GameStop har godkänt Kundens ansökan kommer Kunden att erhålla ett GameStop+ medlemskort. GameStop ska utan dröjsmål underrätta Kunden för det fall GameStop avslagit Kundens ansökan om medlemskap i GameStop+.

2.7 GameStop+ medlemskort lämnas ut i GameStops butiker i Sverige. För det fall Kunden ansöker om medlemskap online, kommer Kunden via e-post erhålla ett provisoriskt medlemskort, som kan bytas in mot ett ordinarie medlemskort vid någon av GameStops butiker i Sverige.

2.8 GameStop kan efter eget gottfinnande ge Kunden tillgång till delar av en hemsida, till vilken tillgången är begränsad, där det finns information avseende GameStop+, personupplysningar om Kunden kan kontrolleras och transaktioner med tillgodohavanden som erhållits genom att GameStop har köpt in spel, kan genomföras. Kortinnehavaren har ingen rätt till sådan eventuell tillgång till hemsidan eller några särskilda funktioner däri.

2.9 Kortinnehavaren ska förvara kortet på ett betryggande sätt och ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till medlemskortet samt för att hålla inloggningsuppgifter för eventuell online-tillgång konfidentiellt. Medlemskortet är GameStops egendom.

2.10 Kunden ska omedelbart meddela GameStop om eventuella ändringar av de uppgifter som Kunden lämnat till GameStop vid medlemsansökan. Detta ska ske via post till följande adress: GameStop Sweden AB, Marknadsvägen 9, 260 36 Ödåkra-Väla, eller e-post [swehelp@gamestop.com].

2.11 GameStop förbehåller sig rätten att göra ändringar i bonusprogrammet och bonusmodellen samt dessa villkor under medlemsperioden. Detta gäller även för bonus som redan har tjänats in. Eventuella ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att de publicerats på GameStops hemsida.

3. Generellt om innehållet i GameStop+

3.1 Medlemskapet i GameStop+ är uppdelat i fyra nivåer (Nivå 01, Nivå 02, Nivå 03 och Epic Nivå), som berättigar Kunden olika förmåner. Deltagande i bonusprogrammet GameStop+ ger Kunden bonus i form av poäng på medlemskortet när Kunden säljer spel till GameStop. Kunden kan även få rabatter och andra förmåner under en begränsad tid i samband med kampanjerbjudanden och vid köp av spel i GameStops butiker i Sverige. Kunden underrättas om sådana rabatter/förmåner per post, e-post eller MMS/SMS, förutsatt att Kunden har lämnat sitt samtycke därtill.

3.2 Kortinnehavaren får bonus, innebärande att denne får poäng på kortet varje gång GameStop köper in begagnade spel av Kortinnehavaren till ett pris som fastställts av GameStop vid köpetillfället (nedan benämnd "Trade-in Bonus"). Kortinnehavare på Nivå 01 och Nivå 02 får för närvarande fem (5) procents Trade-in Bonus. Kortinnehavare på Nivå 03 får för närvarande tio (10) procents Trade-in Bonus. Kortinnehavare på Epic Nivå får för närvarande femton (15) procents Trade-in Bonus. En förutsättning för att bonusen ska registreras är att de spel som Kunden erbjuder GameStop att köpa, s.k. trade-ins, är i användbart skick samt att de relevanta förutsättningarna enligt GameStops inbytesregler är uppfyllda. GameStops inbytesregler finns att hitta på www.gamestop.se/Loyalty. För tydlighets skull noteras att GameStop inte har någon skyldighet att köpa några spel från Kunden, s.k. trade-ins. Övriga villkor och förutsättningar i bonusprogrammet GameStop+ samt hur intjänande av bonus sker beskrivs ytterligare på GameStops hemsida, som uppdateras av GameStop från tid till annan. .3.2.1 (a) Kortinnehavare av Nivå 01 och Nivå 02 ska erhålla 15% inbytesbonus mot förhandsbokningar ; (b) Kortinnehavare av Nivå 03 ska erhålla en inbytesbonus mot förhandsbokningar på 25%; Kortinnehavare av Epic Level ska erhålla en inbytesbonus mot förhandsbokningar på 35%; 3.2.2. (a) Kortinnehavare av Nivå 02 får 5% rabatt på LOOT Kläder och andra klädesplagg; (b) Kortinnehavare av Nivå 03 får 10% rabatt på LOOT Kläder och andra klädesplagg; c) Kortinnehavare av Epic Level får 15% rabatt på LOOT Kläder och andra klädesplagg. 3.2.3 (a) Kortinnehavare av Nivå 01 får 10% rabatt på @Play Tillbehör; (b) Kortinnehavare av Nivå 02 får 20% rabatt på @Play Tillbehör; (c) Kortinnehavare av Nivå 03 samt Epic Level får 30% rabatt på @Play Tillbehör

3.3 Trade-in Bonusen kan inte kombineras med andra GameStop kampanjerbjudanden, inklusive men inte begränsat till GameStops kampanjerbjudanden som erbjuds alla kunder där GameStop betalar ett ökat inbytespris till kunderna för spel som byts in. Alla @Play och LOOT-kläder som ingår i ett specialerbjudande från GameStop, som redan ger alla kunder ett rabattpris kan inte sänkas ytterligare i pris med andra @Play och LOOT -rabatter

3.4 För att Kortinnehavaren ska få Trade-in Bonusen registrerad på kortet när spel byts in, måste Kunden, på grund av tekniska skäl, uppvisa GameStop+ kortet för GameStop butikens personal före påbörjandet av transaktionen. Kunden har inte rätt att få bonus registrerad i efterhand.

3.6 GameStop beviljar medlemmar i GameStop + kundklubb en utvidgad bytesrätt. Kortinnehavare av Nivå 03 och Epic level kan, utan att ange orsak, byta ut ett recycled spel (en gång per köp) upp till sju dagar efter inköpet och få en annan recycled produkt med samma eller ett lägre pris i gengäld. Eventuell skillnad i pris kommer att lagras på GameStop + kortet och kan endast användas som butikskredit; butikskreditsaldot kan inte betalas ut kontant eller återbetalas till ett bankkonto. Förutsättningen för en retur är att det gäller ett recycled spel som kortinnehavaren byter in och förutsatt att produkten är i gott skick. GameStop är inte skyldig att göra några returer till kortinnehavaren. Spel som är utbytta genom en retur är inte återbetalningsbara

4. Tillgodohavande på kortet

4.1 Kunden kan välja att lagra tillgodohavandet, som Kunden får när denne säljer spel till GameStop, på GameStop+ kortet. Kunden får ingen ränta på tillgodohavandet på kortet. Kunden svarar för eventuella skatter och avgifter som må uppkomma på grund av användningen av kortet och GameStop tar inget ansvar härför.

4.2 Maximalt kan tillgodohavande lagras på kortet motsvarande ett belopp om 9 999 SEK. För det fall ett tillgodohavande som motsvarar ett högre belopp än 9 999 SEK skulle uppstå, kan kortet inte längre användas på inbyten av fler spel, s.k. trade-ins, till dess att tillgodohavandet på kortet har minskat genom att Kunden har gjort inköp i GameStops butiker i Sverige enligt punkt 4.3 nedan.

4.3 Tillgodohavandet på kortet kan användas som betalning när Kunden köper produkter i GameStops butiker i Sverige. Köpeskillingen för produkten kommer att dras av från tillgodohavandet på kortet. Om köpeskillingen för produkten överstiger tillgodohavandet på kortet, måste Kunden erlägga betalning för skillnaden mellan köpeskillingen och tillgodohavandet på kortet. Tillgodohavandet på kortet kan endast användas för köp i GameStops butiker i Sverige.

4.4 Tillgodohavandet på kortet kan inte utbetalas i kontanter eller utbetalas/återbetalas till Kunden på något annat sätt.

4.5 Efter att ha legitimerat sig i någon av GameStops butiker i Sverige, kan Kunden när som helst få information om värdet av tillgodohavandet på sitt kort.

4.6 Varje individuellt tillgodohavande på kortet förfaller vid utgången av det tredje kalenderåret efter det år då det registrerades på Kundens konto. Exempel: Om ett belopp har registrerats år 2012, förfaller nämnda belopp vid utgången av 2015.

5. Förlust och stöld

Om Kunden förlorar sitt GameStop+ kort eller om kortet blir stulet ska detta omedelbart anmälas till GameStop så att GameStop kan spärra kortet. Detsamma gäller för det fall Kunden blir av med inloggningsdetaljerna till eventuell onlinetillgång. När det förlorade kortet har spärrats kan Kunden ansöka om ett nytt kort vid någon av GameStops butiker i Sverige. Om kortet missbrukas förbehåller GameStop sig rätten att spärra det utan föregående avisering.

GameStop är inte skyldigt att ersätta Kunden för förlorat tillgodohavande på kortet.

6. Uppsägning

6.1 Medlemskapet i GameStop+ gäller tillsvidare. Kunden kan genom skriftligt meddelande till GameStop säga upp medlemskapet avseende GameStop+ när som helst utan iakttagande av någon uppsägningstid. GameStop kan genom skriftligt meddelande säga upp Kundens medlemskap i GameStop+ med en (1) månads uppsägningstid. GameStop har rätt att omedelbart spärra medlemskortet och avsluta Kundens medlemskap för det fall att kortet missbrukas eller om Kunden bryter mot någon av reglerna i dessa villkor eller andra tillämpliga regler och villkor som meddelats av GameStop.

6.2 Vid upphörande av medlemskapet i GameStop+ ska Kunden omedelbart återlämna medlemskortet till GameStop till följande adress: GameStop Sweden AB, Marknadsvägen 9, 260 36 Ödåkra-Väla, till någon av GameStops butiker i Sverige eller förstöra kortet. Uppsägning av medlemskap medför att tillgodohavande och bonuspoäng som lagrats på kortet går förlorade. För det fall Kunden återaktiverar ett tidigare upphört kort kommer tidigare tillgodohavande inte återaktiveras.

6.3 GameStop förbehåller sig rätten att avveckla bonusprogrammet GameStop+ när som helst. Programmet upphör en (1) månad från det att GameStop publicerat ett meddelande härom på sin hemsida. GameStop har dock rätt att avveckla GameStop+ omedelbart, utan att ge något meddelande härom, om det behövs för att tillvarata de berörda parternas intressen.

7. Övrigt

7.1 Såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning eller dessa medlemsvillkor, har GameStop inget ansvar av något slag för de skador som må uppkomma i samband med användning av kortet. GameStops skadeståndsskyldighet ska vara begränsad till direkta skador och ett sammanlagt belopp om 9 999 kronor. Till undvikande av missförstånd noteras att GameStop ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

7.2 Eventuell tvist om tolkning eller tillämpning av föreliggande villkor ska avgöras av svensk behörig domstol enligt svensk lag.

Produkten är tillgänglig för förhandsbokning online och upphämtning i butik.


Hur fungerar det?

  • 1: Hitta en produkt som du vill förhandsboka på gamestop.x och klicka sedan på den röda ”Click+Collect” knappen bredvid produkten.
  • 2: Du väljer sedan vilken butik du vill hämta produkten i och betalar en deposition.
  • 3: Du kan sedan hämta din produkt i den butik du valt på lanseringsdagen.


OBS: Du kan inte köpa paketerbjudanden via Click+Collect

OBS! Detta är en digital produkt. Produkten kommer att skickas i form av en aktiveringskod som kommer finnas tillgänglig under ”Mina beställningar” på din inloggning.


Alla beställningar av digitala produkter kontrolleras manuellt innan produkten skickas.


Om din beställning är gjord utanför kontorstid (09.00-17.00 måndag till fredag) behandlas den nästkommande arbetsdag.


OBS! Digitala produkter är ej återbetalningsbara och kan inte bytas ut mot en annan produkt efter det att beställningen blivit behandlad.

OBS! Detta är en digital produkt. Produkten kommer att skickas i form av en aktiveringskod som kommer finnas tillgänglig under ”Mina beställningar” på din inloggning.


Alla beställningar av digitala produkter kontrolleras manuellt innan produkten skickas.


Om din beställning är gjord utanför kontorstid (08:00-16:00 måndag till fredag) behandlas den nästkommande arbetsdag.


OBS! Digitala produkter är ej återbetalningsbara och kan inte bytas ut mot en annan produkt efter det att beställningen blivit behandlad.